yza çekildi - IQ Trading Turkmenistan - IQ Trading Türkmenistan

IQ Option-den nädip pul çykarmaly


IQ Opsiýasyndan pul nädip almaly?

Çekiş usulyňyz goýum usulyna bagly bolar.

Goýmak üçin elektron gapjyk ulansaňyz, diňe şol bir elektron gapjyk hasabyna girip bilersiňiz. Maliýe serişdelerini yzyna almak üçin, yzyna almak sahypasynda ýüz tutuň. Çekiş haýyşlary IQ Option tarapyndan 3 iş gününiň dowamynda işlenýär. Bank kartasyna çekilseňiz, töleg ulgamy we bankyňyz bu amaly amala aşyrmak üçin goşmaça wagt talap edýär.

Bu ädimleri ýerine ýetirip bilersiňiz:

1. IQ Option web sahypasyna ýa-da ykjam programma girip görüň.

2. E-poçta ýa-da sosial hasap bilen hasabyňyza giriň .

3. "Pul serişdelerini yzyna almak" düwmesini saýlaň.

IQ Opsiýanyň baş sahypasynda bolsaňyz, sag tarapdaky paneldäki "Pul serişdelerini yzyna alyň" saýlaň.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
Söwda otagynda bolsaňyz, Profil nyşanyna basyň we "Maliýe serişdelerini yzyna alyň" saýlaň.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
4. Yza çekmek sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Skrill ýaly yzyna almak usulyny saýlaň, e-poçta giriziň we yzyna almak isleýän mukdaryňyzy görkeziň (iň az çykdajy mukdary 2 $).
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
5. Çekiş haýyşyňyz we çykarmak ýagdaýlaryňyz yzyna almak sahypasynda görkezilýär.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
IQ Option-den nädip pul çykarmaly


Söwda hasabyndan bank kartasyna nädip pul çykarmaly?

Puluňyzy yzyna almak üçin serişdeleri yzyna almak bölümine giriň. Çekiş usulyny saýlaň, mukdaryny we beýleki zerur maglumatlary görkeziň we "Maliýe serişdelerini yzyna almak" düwmesine basyň. Çekiş haýyşlarynyň hemmesini 3 iş gününiň dowamynda işlemek üçin elimizden gelenini edýäris. Bankara (bankdan banka) tölegleri gaýtadan işlemek üçin birneme wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çekmek haýyşlarynyň sany çäksiz. Çekiş mukdary häzirki söwda balans mukdaryndan ýokary bolmaly däldir.

* Pul serişdeleriniň yzyna alynmagy, öňki amalda tölenen pullary yzyna gaýtaryp berýär. Şeýlelik bilen, bank kartasyna alyp boljak puluňyz, şol kartoçkada goýlan puluňyz bilen çäklenýär.

1-nji goşundyda yzyna almak prosesiniň çyzgysy görkezilýär.

Yza çekmek prosesine aşakdaky taraplar gatnaşýar:

1) IQ warianty.

2) Bank almak - IQ Option-yň hyzmatdaş banky.

3) Halkara töleg ulgamy (IPS) - Visa International ýa-da MasterCard.

4) Bank çykarmak - bank hasabyňyzy açan we kartyňyzy beren bank.

Bank kartasyna diňe şu bank kartoçkasy bilen goýlan ilkinji goýumyňyzyň mukdaryny alyp bilersiňiz. Diýmek, puluňyzy bu bank kartasyna gaýtaryp bilersiňiz. Bu amal, bankyňyza baglylykda garaşylýandan birneme uzaga çekip biler. IQ Option pullary derrew bankyňyza geçirýär. Emma bankdan pul hasabyňyzy bank hasabyňyza geçirmek üçin 21 gün (3 hepde) wagt gerek bolup biler.

21-nji günde pul almasaňyz, bank hasabatyny (logotip, gol we möhür bilen çap edilen wersiýa bilen; elektron görnüşleri çap edilmeli, gol çekilmeli we bank tarapyndan möhürlenmeli) taýýarlanmagyňyzy haýyş edýäris we hasabyňyza baglanan e-poçta arkaly [email protected] salgysyna iberiň . Bize bank wekiliniň (size bank hasabatyny beren adam) e-poçta iberip bilseňiz ajaýyp bolardy. Soňra iberen badyňyza habar bermegiňizi haýyş edýäris. Göni söhbetdeşlik ýa-da e-poçta ( [email protected]) arkaly habarlaşyp bilersiňiz). Bank hasabyňyzda bank kartyňyz barada maglumat bolmalydyr (belgisiniň ilkinji 6 we 4 sany).

Bankyňyz bilen habarlaşmak we amallary tapmaga kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis. Bank hasabyňyz töleg agregatoryna iberiler we derňew 180 iş gününe çenli dowam edip biler.

Şol gün goýlan puluňyzy yzyna alsaňyz, bu iki amal (goýum we çykarmak) bank hasabatynda görkezilmez. Bu ýagdaýda düşündiriş üçin bankyňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Bank hasabyna gelmegim üçin bank geçirmesi bilen näçe wagt gerek?

Bank geçirimleriniň iň ýokary möhleti 1-8 iş güni we az alyp biler. Şeýle-de bolsa, käbir boletleriň az wagtyň içinde gaýtadan işlenişi ýaly, beýlekilere terminiň hemme wagty gerek bolup biler.


Näme üçin bankdan pul çykarmak üçin iň pes mukdary 150.00BRL diýip üýtgetdiňiz?

Bu diňe bank geçirimleri üçin iň pes çykdajy mukdary. Başga bir usul saýlasaňyz, iň pes mukdar 12 BRL. Bu üýtgeşiklik, bu usul bilen pes bahalarda gaýtadan işlenýän köp mukdarda yzyna alynmagy sebäpli zerur boldy. Gaýtadan işlemegiň wagtyna hormat goýmak üçin, hiline täsir etmezden, günde çykarylýan pullaryň sanyny azaltmalydyrys.


Bank geçirmesi bilen 150.00BRL-den az pul aljak bolýaryn we goldaw goldawy bilen habarlaşýaryn. Haýyş edýärin, meniň üçin taýýarlaň.

150 BRL-den pes mukdarda pul almak isleseňiz, diňe başga bir çekiş usulyny saýlamaly, mysal üçin elektron gapjyk.


Iň az we iň ýokary pul mukdary näçe?

Çekmegiň iň pes mukdary 2.00 dollar we iň ýokary çykaryş mukdary, ulanmagy saýlan töleg usulyňyza baglydyr.


Yza çekmek üçin haýsydyr bir resminama bermelimi?

Hawa. Pul serişdelerini yzyna almak üçin şahsyýetiňizi tassyklamaly. Hasapdaky galp maliýe amallarynyň öňüni almak üçin hasaby barlamak zerurdyr.

Barlag amalyndan geçmek üçin aşakda görkezilen baglanyşyklardan peýdalanyp resminamalaryňyzy platforma ýüklemegiňiz haýyş ediler:

1) Şahsyýetnamaňyzyň suraty (pasport, sürüjilik şahadatnamasy, milli şahadatnama, ýaşamak üçin ygtyýarnama, bosgun şahsyýetnamasy, bosgun syýahat pasporty, saýlawçynyň şahsyýetnamasy).

2) Pul goýmak üçin bank kartasyny ulanan bolsaňyz, kartyňyzyň iki tarapynyň göçürmesini (ýa-da goýmak üçin birden köp ulanan bolsaňyz kartoçkalary) şu ýere ýükläň. CVV belgiňizi gizlemelidigiňizi we diňe kart belgiňiziň ilkinji 6 we soňky 4 sanlaryny görkezmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Kartyňyzyň gol çekilendigine göz ýetiriň.

Pul goýmak üçin elektron gapjyk ulanýan bolsaňyz, diňe şahsyýetnamaňyzy skanirlemeli.

Thehli resminamalar, yzyna almak haýyşyny bereniňizden soň 3 iş gününiň dowamynda barlanar.


Yza çekmek ýagdaýy. Çekişim haçan tamamlanar?

1) Yza çekmek haýyşy edilenden soň, "Talap edilýän" statusyny alýar. Bu etapda serişdeler hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylýar.

2) Talaby gaýtadan işläp başlanymyzdan soň, "Işleýär" statusyny alýar.

3) Talap “Iberilen gaznalar” statusyny alandan soň, kartoçkaňyza ýa-da elektron gapjygyňyza pul geçiriler. Bu, yzyna çekmegiň biziň tarapymyzda tamamlandygyny we siziň serişdeleriňiziň indi ulgamymyzda ýokdugyny aňladýar.

Çekiş haýyşyňyzyň ýagdaýyny islendik wagt Geleşikleriň taryhynda görüp bilersiňiz.

Töleg almak üçin wagt, banka, töleg ulgamyna we / ýa-da ulanylýan elektron gapjyga baglydyr. Elektron gapjyklar üçin tölegleri gaýtadan işlemek takmynan 1 gün dowam edip biler; bankdan çykarmak üçin 21 senenama güni, bank geçirimleri bolsa ýurduňyza we bankyňyza baglylykda 1-den 5 senenama gününe çenli dowam edip biler.

Mundan başga-da, töleg wagty töleg ulgamy we / ýa-da bankyňyz tarapyndan uzaldylyp bilner we biziň kompaniýamyz muňa täsir etmeýär.

Has giňişleýin maglumat üçin goldaw bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Yza çekilmegi üçin näçe wagt gerek?

Her bir yzyna almak haýyşy üçin hünärmenlerimize hemme zady barlamak we haýyşy tassyklamak üçin wagt gerek. Bu, adatça 3 günden köp bolmaly däldir.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
Başga hiç kim siziň puluňyza girip bilmezligi üçin haýyş bilen ýüz tutýan adamyň hakykatdanam sizdigine göz ýetirmeli.

Barlamak proseduralary bilen birlikde serişdeleriňiziň howpsuzlygy üçin zerurdyr.

Ondan soň bank kartoçkasyna çykanyňyzda ýörite prosedura bolýar.

Soňky 90 günüň içinde bank kartyňyzdan goýlan umumy mukdary diňe bank karta alyp bilersiňiz.

Puluňyzy şol bir 3 günüň içinde iberýäris, ýöne amalyňyzy tamamlamak üçin bankyňyza has köp wagt gerek (has takygy, bize tölegleriňiziň ýatyrylmagy).

Alterna-da bolmasa, ähli girdejiňizi hiç hili çäklendirmesiz elektron gapjyga (Skrill, Neteller ýa-da WebMoney ýaly) yzyna alyp bilersiňiz we puluňyzy yzyna almak haýyşyny ýerine ýetirenimizden soň 24 sagadyň dowamynda pul alyp bilersiňiz. Bu puluňyzy almagyň iň çalt usulydyr.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
Thank you for rating.