yza çekildi

IQ Option-den nädip pul çykarmaly


Puly nädip yzyna almaly?

Çekiş usulyňyz goýum usulyna bagly bolar.

Goýmak üçin elektron gapjyk ulansaňyz, diňe şol bir elektron gapjyk hasabyna girip bilersiňiz. Maliýe serişdelerini yzyna almak üçin, yzyna almak sahypasynda ýüz tutuň. Çekiş haýyşlary IQ Option tarapyndan 3 iş gününiň dowamynda işlenýär. Bank kartasyna çekilseňiz, töleg ulgamy we bankyňyz bu amaly amala aşyrmak üçin goşmaça wagt talap edýär.

Locationerine baglylykda şertler üýtgäp biler. Takyk görkezme üçin Goldaw bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

1. IQ Opsiýa ýa-da ykjam programma web sahypasyna giriň

2. E-poçta ýa-da sosial hasap bilen hasabyňyza giriň. 3. "Maliýe serişdelerini yzyna almak" düwmesini saýlaň



IQ Option baş sahypasynda bolsaňyz, sag tarapdaky paneldäki "Maliýe serişdelerini yzyna alyň" saýlaň.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
Söwda otagynda bolsaňyz, Profil nyşanyna basyň we "Maliýe serişdelerini yzyna alyň" saýlaň.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
4. Yza çekmek sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Skrill ýaly yzyna almak usulyny saýlaň, e-poçta giriziň we yzyna almak isleýän mukdaryňyzy görkeziň (iň az çykdajy mukdary 2 $).
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
5. Çekiş haýyşyňyz we çykarmak ýagdaýlaryňyz yzyna almak sahypasynda görkezilýär.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
IQ Option-den nädip pul çykarmaly


Söwda hasabyndan bank kartasyna nädip pul çykarmaly?

Puluňyzy yzyna almak üçin serişdeleri yzyna almak bölümine giriň. Çekiş usulyny saýlaň, mukdaryny we beýleki zerur maglumatlary görkeziň we "Maliýe serişdelerini yzyna almak" düwmesine basyň. IQ Option, iş günlerinde (dynç günleri muňa girmeýär) daşarky iş wagty bolsa, şol bir günüň ýa-da ertesi günüň dowamynda ähli yzyna almak haýyşlaryny gaýtadan işlemek üçin iň gowy zady edýär. Bankara (bankdan banka) tölegleri gaýtadan işlemek üçin birneme wagt gerek bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çekmek haýyşlarynyň sany çäksiz. Çekiş mukdary häzirki söwda balans mukdaryndan ýokary bolmaly däldir.

* Pul serişdeleriniň yzyna alynmagy, öňki amalda tölenen pullary yzyna gaýtaryp berýär. Şeýlelik bilen, bank kartasyna alyp boljak puluňyz, şol kartoçkada goýlan puluňyz bilen çäklenýär.

1-nji goşundyda yzyna almak prosesiniň çyzgysy görkezilýär.

Yza çekmek prosesine aşakdaky taraplar gatnaşýar:

1) IQ Opsiýa

2) Bank almak - IQ Opsiýanyň hyzmatdaş banky.

3) Halkara töleg ulgamy (IPS) - Visa International ýa-da MasterCard.

4) Bank çykarmak - bank hasabyňyzy açan we kartyňyzy beren bank.

Bank kartasyna diňe şu bank kartoçkasy bilen goýlan ilkinji goýumyňyzyň mukdaryny alyp bilersiňiz. Diýmek, puluňyzy bu bank kartasyna gaýtaryp bilersiňiz. Bu amal, bankyňyza baglylykda garaşylýandan birneme uzaga çekip biler. IQ Option pullary derrew bankyňyza geçirýär. Emma bankdan pul hasabyňyzy bank hasabyňyza geçirmek üçin 21 gün (3 hepde) wagt gerek bolup biler.

21-nji günde pul almasaňyz, IQ Option size bank hasabatyny taýýarlamagy haýyş edýär (çap edilen wersiýa bolsa logotip, gol we möhür bilen; elektron görnüşleri bank tarapyndan çap edilmeli, gol çekilmeli we möhürlenmeli) goýlan senesinden (şu serişdeleriň) häzirki senä çenli we hasabyňyza baglanan e-poçta ýa-da göni söhbetdeşlik arkaly IQ Option goldaw gullugyna [email protected] salgysyna iberiň. Olara bank wekiliniň (bank hasabatyny beren adam) e-poçta iberip bilseňiz ajaýyp bolardy. IQ Opsiýasy, iberen badyňyza habar bermegiňizi haýyş eder. IQ Option bilen göni söhbetdeşlik ýa-da e-poçta ([email protected]) arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bank hasabyňyzda bank kartyňyz barada maglumat bolmalydyr (belgisiniň ilkinji 6 we 4 sany).

IQ Option, bankyňyz bilen habarlaşmak we geleşigi tapmaga kömek etmek üçin elinden gelenini eder. Bank hasabyňyz töleg agregatoryna iberiler we derňew 180 iş gününe çenli dowam edip biler.

Şol gün goýlan puluňyzy yzyna alsaňyz, bu iki amal (goýum we çykarmak) bank hasabatynda görkezilmez. Bu ýagdaýda düşündiriş üçin bankyňyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Bank hasabyna gelmegim üçin bank geçirmesi bilen näçe wagt gerek?

Bank geçirimleri üçin iň ýokary wagt möhleti 3 iş güni we az alyp biler. Şeýle-de bolsa, käbir boletleriň az wagtyň içinde gaýtadan işlenişi ýaly, beýlekilere terminiň hemme wagty gerek bolup biler.


Näme üçin IQ Option bank geçirimleri üçin iň pes mukdary 150.00BRL-e üýtgetdi?

Bu diňe bank geçirimleri üçin iň pes çykdajy mukdary. Başga bir usuly saýlasaňyz, iň az mukdar henizem 4 BRL. Bu üýtgeşiklik, bu usul bilen pes bahalarda gaýtadan işlenýän köp mukdarda yzyna alynmagy sebäpli zerur boldy. Gaýtadan işlemegiň wagtyna hormat goýmak üçin IQ Option, hiline täsir etmezden, günde çykarylýan pullaryň sanyny azaltmaly.


Bank geçirmesi bilen 150.00BRL-den az pul aljak bolýaryn we goldaw goldawy bilen habarlaşýaryn. Haýyş edýärin, meniň üçin taýýarlaň.

150 BRL-den pes mukdarda pul almak isleseňiz, diňe başga bir çykarmak usulyny saýlamaly, mysal üçin elektron gapjyk.


Iň az we iň ýokary pul mukdary näçe?

IQ Opsiýasynyň iň pes çykdajy mukdary babatynda hiç hili çäklendirmesi ýok - 2 $ -dan başlap, aşakdaky sahypada serişdäňizi alyp bilersiňiz: iqoption.com/withdrawal. 2 $ -dan az mukdarda pul almak üçin, kömek üçin IQ Option goldaw toparyna ýüz tutmaly bolarsyňyz. IQ Option hünärmenleri mümkin bolan ssenariýalary size hödürlärler.


Yza çekmek üçin haýsydyr bir resminama bermelimi?

Hawa. Pul serişdelerini yzyna almak üçin şahsyýetiňizi tassyklamaly. Hasapdaky galp maliýe amallarynyň öňüni almak üçin hasaby barlamak zerurdyr.

Barlag işinden geçmek üçin resminamalaryňyzy aşakda görkezilen baglanyşyklardan peýdalanyp platforma ýüklemegiňiz haýyş ediler:

1) Şahsyýetnamaňyzyň suraty (pasport, sürüjilik şahadatnamasy, milli şahadatnama, ýaşamak üçin ygtyýarnama, bosgun şahsyýetnamasy, bosgun syýahaty pasport, saýlawçynyň şahsyýetnamasy).

2) Pul goýmak üçin bank kartoçkasyny ulanan bolsaňyz, kartyňyzyň iki tarapynyň göçürmesini ýükläň (ýa-da goýmak üçin birden köp ulanan bolsaňyz). CVV belgiňizi gizlemelidigiňizi we diňe kart belgiňiziň ilkinji 6 we soňky 4 sanlaryny görkezmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Kartyňyzyň gol çekilendigine göz ýetiriň.

Pul goýmak üçin elektron gapjyk ulanýan bolsaňyz, IQ Opsiýasyna diňe şahsyýetiňizi skanirlemeli.

Thehli resminamalar, yzyna almak haýyşyny bereniňizden soň 3 iş gününiň dowamynda barlanar.


Yza çekmek ýagdaýy. Çekişim haçan tamamlanar?

1) Yza çekmek haýyşy edilenden soň, "Talap edilýän" statusyny alýar. Bu etapda serişdeler hasabyňyzyň galyndysyndan aýrylýar.

2) IQ Opsiýasy haýyşy gaýtadan işläp başlansoň, "Işleýär" statusyny alýar.

3) Talap "Iberilen fondlar" statusyny alandan soň, kartoçkaňyza ýa-da elektron gapjygyňyza pul geçiriler. Bu, yzyna almagyň IQ Opsiýa tarapynda tamamlandygyny we serişdeleriňiziň indi IQ Opsiýa ulgamynda däldigini aňladýar.

Çekiş haýyşyňyzyň ýagdaýyny islendik wagt Geleşikleriň taryhynda görüp bilersiňiz.

Töleg aljak wagtyňyz banka, töleg ulgamyna ýa-da elektron gapjyk ulgamyna baglydyr. Elektron gapjyklar üçin takmynan 1 gün, adatça banklar üçin 15 senenama gününe çenli. Çekiş wagtyny töleg ulgamy ýa-da bankyňyz köpeldip biler we IQ Opsiýasy oňa täsir etmeýär.


Yza çekilmegi üçin näçe wagt gerek?

Her bir yzyna almak haýyşy üçin IQ Option hünärmenlerine hemme zady barlamak we haýyşy tassyklamak üçin wagt gerek. Bu, adatça 3 günden köp bolmaly däldir.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
IQ Opsiýasy, puluňyza başga hiç kim girip bilmezligi üçin haýyş bilen ýüz tutýan adamyň hakykatdanam sizdigine göz ýetirmeli.

Barlamak proseduralary bilen birlikde serişdeleriňiziň howpsuzlygy üçin zerurdyr.

Ondan soň bank kartoçkasyna çykanyňyzda ýörite prosedura bolýar.

Soňky 90 günüň içinde bank kartyňyzdan goýlan umumy mukdary diňe bank karta alyp bilersiňiz.

IQ Option size şol 3 günüň içinde pul iberýär, ýöne amalyňyzy tamamlamak üçin bankyňyza has köp wagt gerek (has takygy, tölegleriňiziň ýatyrylmagy).

Ativea-da bolmasa, ähli girdejiňizi hiç hili çäklendirmesiz elektron gapjyga (Skrill, Neteller ýa-da WebMoney ýaly) alyp bilersiňiz we IQ Option yzyna almak islegiňizi tamamlandan soň 24 sagadyň dowamynda puluňyzy alyp bilersiňiz. Bu puluňyzy almagyň iň çalt usulydyr.
IQ Option-den nädip pul çykarmaly
Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!

Teswir ýazyň

Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!