Bu gün ýeterlik. IQ Option söwdasyny haçan bes etmeli?

Bu gün ýeterlik. IQ Option söwdasyny haçan bes etmeli?

Hasabyňyzda müňlerçe dollar hakda pikir edip, söwda söwdasyna başladyňyz. Size baýlygy çalt we aňsat getirjek bir gowy geleşik üçin umyt edýärsiňiz. Ujypsyzja maýany bolsa baýlyga köpeldip bilersiňiz.

Garaz, bular siziň käbir pikirleriňiz bolsa, bu düýbünden gowy. Lossesöne ýitgileriň öwezini dolmak ýa-da bir günde ýokary girdeji gazanmak üçin köp sanly amal açmagyň duzagyna düşmäň. Bu, diňe täze başlanlaryň däl, köplenç ýalňyşlykdyr. Hünärmenler käwagt muny edýärler.

Şeýle kararlaryň aňyrsynda duýgular bar. Duýgular, ýagdaýyň oňaýly däldigini bilseňizem, bazara gaýta-gaýta girmegiňizi aýdýar. Şeýlelik bilen sorag şu gün söwdany bes etmegiň dogry wagty haçan?

Bu gün ýeterlik. Söwda psihologiýasy

Kompýuteriň öňünde uzak wagt geçirmek gaty ýadaw bolup biler. Bahalaryň hereketine gözegçilik etmek, görkezijilerden signallara garaşmak we öz söwdalaryna eýermek köp ünsi talap edýär. Tiredadaw bolsaňyz, aýdyň pikirlenip bilmersiňiz. Şonuň üçin bu gün üçin ýeterlik diýmek ussatlygyny öwrenmeli.

Bu gün ýeterlik. IQ Option söwdasyny haçan bes etmeli?
Artykmaç ýitirmek lapykeçlige sebäp bolýar

Söwda duýgulary

Diňe ýokary girdeji gazanmaga ünsi jemläniňizde, yzly-yzyna ýitgileri başdan geçireniňizde, lapykeçlik, gorky we alada duýup bilersiňiz. Emma bu duýgular erbet geňeşçiler. Edil şonuň ýaly açgözlük, özüňe aşa ynam, birkemsizlik ýa-da tolgunmak çykyşyňyza hiç hili peýdasy degmez.

Ilki bilen özüňe düşünmeli. Reaksiýalaryňyzy, güýçli we gowşak taraplaryňyzy biliň. Bu, ýitgileriň öňüni almaga kömek eder.

Söwda meýilnamasyny dörediň

Jadyly taýajyk ýaly bir günde bir baýlyk size gelmez. Gaty söwda meýilnamasyny düzmeli we onuň üstünde işlemeli. Açgözligi bir gapdala goýup, haýal ösüşe taýýarlanmaly. Meýilnamany ýolda sazlaň. Diňe ýeňiji amallary geçirmek mümkin däl.

Geleşik ýitirilende näme ederdiňiz? Uzak wagtlap bu barada durup geçersiňizmi ýa-da sapak alarsyňyz we nämäniň ýalňyşdygyny barlarsyňyzmy?

Üstünlik gazanan söwdagär, ýitirilen söwdalardan peýdalanýar. Olary seljerýär we geljek üçin taktikany kämilleşdirýär. Lossesitgileriň ýüze çykjakdygyny kabul ediň. Olardan bir zat öwreniň we dowam ediň.

Artykmaçlyk etmäň

Öň hem belläp geçişim ýaly, gowy söwda meýilnamasyny düzmeli. Günüň dowamynda stoluňyzyň öňünde oturmak hökman däl. Bir sessiýada köp amallary girizmek hökman däl.

Has möhümi, ýeňiş gazanmak mümkinçiligi ýokary bolanda pozisiýa açmakdyr. Gowy meýilnama bilen, diňe birnäçe amallar artykmaç söwdadan has gowy netijeleri getirip biler.

Söwda endigine öwrülmäň

Neşekeşlik duýgulardan emele gelýär. Accounta-da hasabyňyzdaky puluň nähili ösýändigini görmek isleýärsiňiz, ýa-da ýitgileri derrew öwezini dolmaly bolarsyňyz. Iki ýol hem gözegçiligi ýitirip, hasabyňyzy ýitirmek zerur däl töwekgelçilige sezewar edip biler.

Şonuň üçin eliňizde meýilnama tutsaňyz we günde bazarda bary-ýogy 2 sagat wagt sarp etmegiňizi talap etseňiz, oňa ýapyşyň. Wagt gutarandan soň saklaň we indiki sessiýa goýuň.

Bu gün ýeterlik. IQ Option söwdasyny haçan bes etmeli?
Söwda endik etmäň

Jemleýji sözler

Söwda işine gezek gelende özüňizi tanamak möhümdir. Güýçli taraplaryňyzy we gowşak taraplaryňyzy öz peýdasyna ulanyp bilersiňiz.

Duýgulary gözegçilikde saklaň. Ünsüňiziň azalýandygyny duýanyňyzda söwda etmäň.

Söwda meýilnamasyny düzüň we oňa eýeriň. Winningeňmek ýa-da utulmak bilen gutarsaňyzam, oňa görä söwdany bes ediň. Ertir başga bir gün.

IQ Option-yň hödürleýän ajaýyp aýratynlygyndan peýdalanyň. Mugt demo hasaby diýilýär we wirtual nagt bilen zarýad berilýär. Ol ýerde täze çemeleşmäni synap görüň, strategiýaňyzy synap görüň we göni IQ Opsiýa hasabyna geçmezden ozal görkezijiler bilen gowy tanşyň.

Söwda psihologiýasy baradaky düşünjeleriňizi teswirler bölüminde paýlaşyň. Sahypanyň aşagynda tapyp bilersiňiz.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!